مهدویت"منجی"امام زمان"موعود"انتظار"متن و عکس مهدوی"شعرمهدوی"مدعیان دروغین مهدویت"انتظار"منتظر"شعرمهدی
صفحه بایگانی دسته

اخلاق مهدوی

در دسته اخلاق مهدوی مجموعه مطالبی که موضوعی اخلاقی داشته باشند و مرتبط با مهدویت باشند قرار میگرند.

اخلاق مهدوی همان اخلاق حسنه است که هر کسی با هر دین و عقیده ای  سعی میکند خود را به آن آراسته کند و اینجاست که اخلاق مهدوی معنا پیدا میکند.